Kalendarium targów rolniczych i ogrodniczych w 2022 roku

Termin   Nazwa
12-13 stycznia   Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW w Nadarzynie
14-16 stycznia   Polagra Premiery w Poznaniu
18-20 marca   AgroTech w Kielcach
21-22 maja   Zielone AgroShow w Ułężu
2-3 lipca   Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH
23-25 września   Agro Show w Bednarach

      

 

ŚRODOWISKOWE I PRAWNE ASPEKTY SUSZY

W ODNIESIENIU DO ŚRODOWISKA GLEBOWEGO

Informacja na temat seminarium Komitetu Nauk Agronomicznych PAN,

które odbyło się 26 października 2021 r.

Wykład 1:

Rola pożytecznych mikroorganizmów w ograniczaniu negatywnych skutków suszy w glebie – prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt (Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice)

Streszczenie:

W prezentacji przedstawiono rolę mikroorganizmów w środowisku rolniczym, a także badania poświęcone poszukiwaniu oraz opracowaniu sposobów wykorzystania tych mikroorganizmów w uprawach. Pokazano metody identyfikacji oraz utrwalania drobnoustrojów, które stanowią ważny etap w procesie ich wdrażania do komercyjnej produkcji. Przedstawiono przykłady „pożytecznych” bakterii oraz ich praktycznego zastosowania, a w dalszej części strategie ograniczania skutków suszy z wykorzystaniem mikroorganizmów. Podkreślona została rola konsorcjów składających się z kilku szczepów mikroorganizmów (bakterii, grzybów) w ochronie roślin przed negatywnymi skutkami suszy.

Link do prezentacji 

Wykład 2:

Retencja wodna gleb w kontekście systemu monitoringu suszy i nowe techniki oceny stresu wodnego – dr Jan Jadczyszyn; dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB; dr hab. Rafał Pudełko (IUNG-PIB, Puławy)

Streszczenie:

Podczas wystąpienia przedstawiono czynniki wpływające na retencję wody w glebach oraz wskaźniki charakteryzujące właściwości wodne gleb. Następnie omówione zostały wskaźniki, na podstawie których oceniane jest zagrożenie suszą rolniczą w poszczególnych regionach a nawet gminach w Polsce. Do wskaźników tych należą: (i) ocena bieżącej wartości klimatycznej bilansu wodnego (KBW); (ii) zawartość wody ogólnie dostępnej dla roślin w glebie; (iii) krytyczne wartości KBW dla poszczególnych gatunków i grup roślin uprawnych w poszczególnych fazach rozwoju fenologicznego. Na podstawie wyliczeń dla tych wskaźników można sprawdzić stan zagrożenia suszą dzięki zamieszczonemu na stronie internetowej IUNG-PIB w Puławach, systemowi monitoringu suszy rolniczej (https://susza.iung.pulawy.pl)

Link do prezentacji

Wykład 3:

Klimatyczne i antropogeniczne uwarunkowania przemian gleb organicznych – dr inż. Bartłomiej Glina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Streszczenie:

W wystąpieniu przedstawiono informacje na temat gleb organicznych, głównie torfowisk, w Europie i Polsce. Wzrost temperatury na północnej półkuli powoduje zaawansowane procesy mineralizacji materii organicznej i degradacji tych gleb, a w rezultacie intensywne uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery i ograniczenie ważnych funkcji torfowisk w ekosystemach. Autor prezentacji pokazał również jak postępuje gospodarcza eksploatacja torfowisk i jakie są tego skutki. Podkreślił konieczność podejmowania działań w kierunku ograniczania niszczenia gruntów na terenach torfowisk (przykłady takich działań). W Poznaniu 3 grudnia 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja związana z obchodami Światowego Dnia Gleby: https://skylark.up.poznan.pl/en/international-electronic-conference-soil-science

Link do prezentacji

Wykład 4:

Proces wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce – mgr Piotr Koza, mgr Artur Łopatka (IUNG-PIB, Puławy)

Streszczenie:

Wyznaczanie obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) jest istotne dla rolników ze względu na dopłaty do użytkowania tych terenów. Pomimo niekorzystnych właściwości rolniczych obszary te są nadal użytkowane jako cenne pod względem walorów przyrodniczych i turystycznych. W prezentacji przedstawiono prace, które prowadzono w IUNG-PIB w Puławach w zakresie wyznaczania nowych i korekty istniejących obszarów ONW. Przedstawiono również wyniki badań dotyczących uaktualnienia treści map glebowo-rolniczych, prowadzonych według ustalonych kryteriów bio-fizycznych. Zaprezentowano również metody proponowane dla wydzielania specyficznych obszarów ONW o wysokim Wskaźniku Cenności Przyrodniczo-Turystycznej (WCPT).

Link do prezentacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

na temat działalności polskich czasopism naukowych

związanych z dyscypliną rolnictwo i ogrodnictwo

Informacja na temat czasopism została opracowana przez Komisję ds. Czasopism powołaną przez Komitet Nauk Agronomicznych PAN.

W prezentacji zamieszczono aktualną listę czasopism z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo wraz z punktacją MNiSW oraz wskaźnikami cytowań. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród redakcji wydawniczych, na temat działalności tych czasopism.

Link do prezentacji 

 

  

Na Portalu Rolniczym TOP AGRAR PL zamieszczono postulaty Komitetu nauk Agronomicznych PAN dotyczace zwalczania skutków suszy (link poniżej)

  href="https://www.topagrar.pl/articles/aktualności-branzowe-uprawa/jak-ograniczyc-skutki-suszy/""https://www.topagrar.pl/articles/aktualności-branzowe-uprawa/jak-ograniczyc-skutki-suszy/

 

 

 

Seminarium on-line (poniżej dostępne prezentacje)

24 lutego 2021 r.

"Horyzont Europa - wprowadzenie do nowego programu ramowego

oraz priorytetów badawczych w ramach klastra nr 6"

Prezentacje zostały przedstawione przez przedstawicieli Polish Science Contact Agency PolSCA: dr Tomasza Poprawkę oraz dr Joannę Komperda.

PolSCA powstało w Brukseli w 2005 r. w celu promowania i wspierania udziału polskiego środowiska badawczo-rozwojowego w projektach i inicjatywach europejskich, a w szczególności w celu wzmocnienia aktywności środowiska naukowego w unijnych programach ramowych. Patronem PolSCA jest Polska Akademia Nauk.

Prezentacja 1

Prezentacja 2 

 

       potatoMETAbiome

Międzynarodowy projekt

"Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom do opracowania strategii zrównoważonej hodowli i produkcji ziemniaka"

Projekt SusCrop ERA-NET

https://www.suscrop.eu/projects-firts-call/potatometabiome

 

Projekt opracowany przez konsorcjum instytucji naukowych z sześciu krajów UE, w tym z Polski: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Oddział IHAR - PIB w Lublinie.

Celem projektu jest opracowanie systemu uprawy ziemniaka, w którym będzie istotnie obniżony poziom stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, dzięki selekcji odmian ziemniaka efektywnie współpracujących z korzystną mikroflorą glebową. Zadaniem projektu jest również obniżenie kosztów produkcji ziemniaka oraz poprawa dobrostanu organizmów żyjących w glebie i wodzie.

Instytucją przekazującą finansowanie projektu polskiemu konsorcjum jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

 

 GENOM ŻYTA ROZKODOWANY!!!

Żyto, Zachód Słońca, Abendstimmung

Po latach badań międzynarodowy zespół 63 badaczy rozkodował genom żyta. W badaniach brało udział czterech naukowców z Polski, w tym dwie osoby bedące członkami PAN: pani prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska ze Szkoły Głónej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Komitet Biotechnologii PAN) oraz pan prof. dr hab. Stefan Stojałowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Komitet Nauk Agronomicznych PAN).

Jest to bardzo ważne odkrycie, dzięki któremu będzie możliwe poznanie biologii żyta i innych spokrewnionych z żytem roślin, w celu doskonalenia uprawy oraz możliwości ich wykorzystywania. Więcej informacji

Zachęcamy do przeczytania publikacji pt."Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential", która została opublikowana w Nature Genetics. Link

  

Medal im. Michała Oczapowskiego przyznany

Pani prof. dr hab. Ewie Zimnoch-Guzowskiej

Uchwałą nr 1/2020 Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyznania Medalu im. Michała Oczapowskiego, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN uhonorował medalem Panią prof. dr hab. Ewę Zimnoch-Guzowską za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin.

 Prezentacja1

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni również: prof. dr hab. Anna Bach z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja – za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro; prof. dr hab. Barbara Bilińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu; prof. dr hab. Paweł Sysa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt oraz Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji.

 

Podsumowanie jesiennej konferencji KNA-PAN/IHAR poświęconej suszy w rolnictwie